Zapisy na kursy CSP

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (dalej również w skrócie: RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel. (22) 57 20 320 lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zapisu i udziału w kursie "Bezpieczny poród" organizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony dla poszczególnych kategorii archiwalnych, którymi jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w WUM zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt WUM opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, lub do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania była zgoda.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO);
  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w art. 17 ust. 3 RODO, np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO);
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO);
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przez jej wycofaniem;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (zgodnie z art. 21 RODO).
 8. Podanie danych jest dobrowolne.
 9. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz profilowania.